Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Van Hove Prijs 2018

VAN HOVE PRIJS 2018

Op zaterdag 20 oktober kwam de jury bijeen op de zetel van de UPA-BUA.
De jury was samengesteld uit 12 leden:

 • Catherine Titeux, architecte en dr.in de kunstgeschiedenis, docent aan de l’ENSAM (Montpellier)
 • Didier Holemans, ingenieur architect, voorzitter van de UPABUA
 • Julien De Smedt, architect (JDS), internationale carrière, spreker
 • Marie-Madeleine Mennens, architecte, lid van het directiecomité van de UPABUA
 • Nico Steinmetz, architect in het Groothertogdom Luxemburg
 • Pauline Cabrit, landschapsarchitecte in het team van de  Bouwmeester van Charleroi
 • Pierre Van Assche, architect en stedenbouwkundige, lid van het directiecomité van de UPA-BUA, verantwoordelijk voor de VAN HOVE PRIJS
 • Roxanne Le Grelle, architecte, coördinator van het tijdschrift A+
 • Sven Grooten, architect en stedenbouwkundige, medeoprichter van Barchitecten
 • Sylvie Bruyninckx, architecte, vice voorzitster van de BVA, UIAlid
 • Thierry Lamy, architect, lid van het directiecomité van de UPABUA
 • Willy Van Bel, architect, eredocent ISA Brussel & Newcastle.

 

Na deze eerste deliberatie zijn 14 kandidaten genomineerd die op de tentoonstelling gepresenteerd worden.

In het algemeen observeren de juryleden en de organisatoren van de Prijs dat de traditionele opleiding van architectuur meer en meer een theoretische focus krijgt. De eindwerken zijn ofwel architectuurprojecten, ofwel theoretische projecten in thesisvorm. In sommige scholen bevatten de eindwerken beide types.

Bovendien worden de eindwerken steeds vaker in groep uitgewerkt, waardoor de individuele inzet/bijdrage niet kan beoordeeld worden volgens de reglementering van de Van Hove Prijs. Met deze elementen zal er ongetwijfeld rekening mee gehouden worden tijdens de organisaties van toekomstige sessies.

 

 

Een groot aantal tijdens de huidige sessie voorgelegde projecten hebben betrekking tot maatschappelijke reflecties en op het aanpakken van hedendaagse uitdagingen zoals de verdichting van steden, de aanpassing van steden ten opzichte van de sociale mixiteit en de strijd tegen armoede. De 5 projecten die door de jury werden verkozen en beloond omwille van hun hoogstaande kwaliteit illustreren deze genereuze en humane aanpak, welke een antwoord tracht te geven op actuele vraagstukken alsook op de bekommernis om maatschappelijke meerwaarde te bieden.

Binnen zeer verschillende contexten van kwetsbare wijken, verkennen twee van deze projecten de mogelijkheden tot sociale cohesie door middel van huisvesting, terwijl een derde project dit doet aan de hand van openbare voorzieningen. In de ogen van de jury bereiken deze drie zeer geëngageerde projecten bovendien, op gelijke voet, de kwaliteiten van coherentie en afwerking die de Van Hove Prijs wil benadrukken.

In die zin en met éénparigheid van stemmen verleent de jury aan alle drie de Prijs van Hove 2018 ex- æquo (1200 €), en beloont hij de twee andere projecten met twee eervolle vermeldingen (700 €).

 

 

 

• VAN HOVE PRIJS 2018 : Luna CATTEEUW (KULeuven Brussel)

“As found in Kazanches – the existing urban fabric as guideline for inner city housing development in Addis Ababa, Ethiopia.”

Het project bestaat uit de ontwikkeling van stedelijk weefsel te Addis-Abeba in Ethiopië. Het geeft een antwoord op de lokale problematiek gekenmerkt door het tekort aan wooneenheden in combinatie met een tekort aan middelen. De staat tracht hieraan te verhelpen door de bouw van betaalbare wooneenheden. Het project verenigt de positieve aspecten van die moderne wooneenheden die evenwel hele wijken en culturele waarden vernietigen, met een standaardisering van bouwelementen, ten dienste van een meer respectvolle aanpak ten aanzien van de vernaculaire context. In dit ontwerp waardeerde de jury de confrontatie met de verscheidenheid aan problemen van essentieel belang in Afrika zoals de uitdagingen die verdichting teweegbrengt, in landen waar de overbevolking en de armoede schrijnend zijn en die het probleem van migratie naar onzekere oorden tot gevolg hebben. De laureaat analyseert meerdere situaties waarvoor ze oplossingen biedt door middel van woonarchitectuur. Grafisch mooi geïllustreerd en zeer volledig project, houdt rekening met de economische aspecten en de fasering van de realisaties.

 

 

 

As found in Kazanches – the existing urban fabric as guideline for inner city housing development in Addis Ababa, Ethiopia. – Panel 1

 

As found in Kazanches – the existing urban fabric as guideline for inner city housing development in Addis Ababa, Ethiopia. – Panel 2

 

• VAN HOVE PRIJS 2018 : François RICCIARDI (ULB - La Cambre Horta)

“Allapattah Motor Housing : a Hybrid Housing”

Het project vloeit verder uit een onderwezen methodologie met als voorstel de stedelijke uitgestrekte gebieden te analyseren zodoende punctuele interventies aan te brengen om de levenskwaliteit te verbeteren. Deze strategie tracht scheiding tussen stedenbouw en architectuur af te schaffen. Dit project benadert de problematiek van vermenging en sociale cohesie in de context van Miami, waarvan de realiteit van etnische en populaire segregatie schuilt achter het feestelijke en de onbezorgdheid van de badplaats. Het in dit project gemaakte voorstel betreft de verdichting door het samenwonen, het samenwonen door integratie van de sociale woningen met vakantiewoonsten. De auteur duidt zonder omweg de bronnen van zijn architecturale verwoording die hij enerzijds terugvindt in de ironie van het postmodernisme en anderzijds in het cynisme van de gestandaardiseerde Amerikaanse architectuur. De uiteenzetting is levendig, kleurrijk en zeer leesbaar.

 

Allapattah Motor Housing : a Hybrid Housing – Panel 1

 

 

 

Allapattah Motor Housing : a Hybrid Housing – Panel 2

 

• VAN HOVE PRIJS 2018 : Tomas BARBERA-RAMALLO (ULB - La Cambre Horta)

« Delva »

Het project stelt de programmatie van een actuele vastgoedontwikkeling in vraag op een braakliggend industrieterrein gedoemd tot afbraak in de wijk Esseghem (grenzend aan Jette en Laeken). Net zoals de twee voorgaande projecten behandelt dit project op geëngageerde wijze sociale mixiteit en cohesie. Als antwoord en aanvulling op het vastgoedproject dat als vaststaand gegeven aanvaard wordt, maakt de ontwerper een voorstel voor sportuitrusting en een openbaar gebouw dat een buurthuis en een centrum voor mentale gezondheidszorg verenigd. Met een circulair éénmakend omhulsel vloeit het geplande gebouw voort uit het versnijden van het voormalige fabrieksgebouw en het hergebruik van haar materialen. De innovatie en originaliteit van het project hebben betrekking op de recuperatie van bestaande elementen in een nieuwe vormgeving waarbij de getuigenis van het industrieel verleden van de plek expliciet geïntegreerd wordt terwijl tegelijkertijd nieuwe publieke ruimtes geactiveerd worden. Deze benadering weerspiegelt een belangstelling voor circulaire economie.

 

 

 

Delva – Panel 1

 

Delva – Panel 2

 

• EERVOLLE VERMELDING : Henri VANTORRE. (UCL-Loci Louvain-la-Neuve) 

« Charleroi Wood City »

Ook hier betreft het de verkenning van de notie van stedelijke recyclage: zuinig omgaan met materialen door hergebruik van een braakliggend industrieel terrein ten oosten van Charleroi. Maar in dit geval vormen de bomen de rode draad, de belangrijkste pijler van dit project. Een voormalige meststoffabriek wordt omgevormd tot een school voor bos-, tuin- en houtbouw, ingeschreven in een voorbeeldige circulaire economie. Het programma houdt rekening met bodemsanering, herbestemming van de fabriek en opleidingen voor activiteiten die verbonden zijn met productie en gebruik van hout. De creatie van werkgelegenheid die eruit voortvloeit is toepasselijk voor de locatie. Het architectuurontwerp dat zeer modulair is doet logischerwijze beroep op de houtbouw van ter plaatste uitgebaat bos. De context wordt in vraag gesteld op een verfijnde manier en de antwoorden hierop zijn goed doordacht. Net zoals in het project “Delva”, opent de ronde vorm van het nieuwe gebouw zichtperspectieven op zijn omgeving.

 

Charleroi Wood City – Panel 1

 

Charleroi Wood City – Panel 1

 

 

 

• EERVOLLE VERMELDING : Vladimir VERHASSELT (UCL-Loci Bruxelles)  

« Hospitality : Brussels and its Migrants »

Dit blijkbaar zeer goed gedocumenteerd project behelst de aanpak van de actuele en delicate kwestie omtrent de opvang van migranten en asielzoekers alsook hun geleidelijke integratie tot het burgerstatuut. Het project stelt de oprichting van een collectieve, moduleerbare en aangepaste woonst voor, die plaatsneemt in de Heyvaertwijk in Anderlecht, ter vervanging van een verlaten fabriek in de onmiddellijke nabijheid van het instituut voor Kunsten en Ambachten. Het sober behandelde architectuurontwerp werd bedacht als een functionele tool met zo groot mogelijke flexibiliteit om op waardige en humane wijze een antwoord te bieden op de diversiteit van families en culturen, en evenzeer op kwalitatief samenleven als op intimiteit en sereniteit voor nieuwkomers, vaak kwetsbaar door hun afgelegd parcours. Het antwoord wil een concrete oplossing bieden voor zachte integratie van migranten aan de hand van tijdelijke woongelegenheden, maar zorgt ook voor ruimtelijke en sociale openheid naar de opvangwijk.

 

Hospitality : Brussels and its Migrants – Panel 1

 

Hospitality : Brussels and its Migrants – Panel 2

 

 

Naast de tentoonstelling van de vijf winnende projecten tussen alle genomineerden, suggereert de jury dat ze het onderwerp zouden zijn van een uitgebreide, zo niet een complete tentoonstelling van hun eindwerk. De Algemene Vergadering van 15 november heeft daarenboven de wens geuit om een bijzonder nummer uit te brengen van het Bulletin volledig gewijd aan de Van Hove Prijs.