Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Internationale architectenorganisaties

De belangrijkste internationale organisaties

Architects’ Council of Europe (ACE)
Deze organisatie, die in 1990 werd opgericht op basis van de fusie van het Comité de Liaison des Architectes de l'Europe Unie (CLAEU) en de Conseil Européen des Architectes (CEA), heeft de doelstellingen en activiteiten van CLAEU overgenomen, namelijk: uitwisseling van informatie en organisatie van een gemeenschappelijke strategie met betrekking tot actuele beroepskwesties (onderwijs, vergelijkende onderzoeken, veiligheid op het terrein, contracten, verantwoordelijkheden,...), lobbyen en onderhandelingen met de EU-autoriteiten en met andere landen. Met een permanent secretariaat in Brussel werkt het ACE op basis van talrijke werkgroepen waarin vertegenwoordigers van geïnteresseerde landen zitting hebben. Twee Algemene Vergaderingen per jaar brengen afgevaardigden van de lidstaten en verschillende andere landen als waarnemer bijeen. België is in de ACE gelijkelijk vertegenwoordigd door de Nationale Orde van Architecten en het FAB (Federatie van de Architectenverenigingen van België).

International Union of Architects (UIA)
Deze belangrijke internationale organisatie, opgericht in 1948 op basis van de fusie van het Comité Permanent International des Architectes (CPIA) en de Réunions Internationales d’Architectes (RIA), wordt georganiseerd in continentale zones en heeft haar hoofdkantoor in Parijs. Hoewel het in het begin een culturele roeping had (wedstrijden, onderwijs, thematische wereldsymposia, standpunten over de toekomst van de planeet, etc.), vestigde het zich al snel als een essentiële partner (in 1956 nam de UNESCO het UIA-reglement en de "Aanbeveling voor de organisatie van internationale wedstrijden op het gebied van architectuur en stedenbouw" aan). België is in de UIA vertegenwoordigd door de FAB.

Architects Council of Central and Eastern Europe (ACCEE)
Raad opgericht in 1992.

Europese Afdeling van het Amerikaanse Architecteninstituut (AIA)
Deze groep, die in 1995 werd opgericht, brengt Amerikaanse architecten die in Europa werken en enkele Europese architecten die in de Verenigde Staten werken samen.

Alliance des Architectes Francophones (AAF)
Dit wereldwijde netwerk van beroepsorganisaties en architecten die “Frans als werktaal gebruiken" is bij zijn oprichting in juni 2021 samengesteld uit de Ordes en Verenigingen van Architecten van Frankrijk (waaronder de CNOA en het Syndicat de l'Architecture), België, Libanon, Luxemburg, en vertegenwoordigers van de Federatie van Franstalige Architecten van Afrika (FAFA).

 

Internationale onderwijs- en onderzoeksinstellingen

European Association for Architectural Education (EAAE)
Deze vereniging, opgericht in 1975, is gewijd aan de uitwisseling van ideeën en mensen op het gebied van onderwijs en onderzoek in de architectuur (ze werd effectief opgericht in 1987). Het doel is de kennis en de kwaliteit van het architectuur- en stedenbouwkundig onderwijs te verbeteren door middel van conferenties, seminars en zomeruniversiteiten, waarvan het de verslagen publiceert en verspreidt.

Consultative Committee for Education in Architecture (CCEA)
Dit comité, dat in 1985 door de Europese Commissie opgericht is in het verlengde van de Europese Architectenrichtlijn (85/384/EEG) van 1985, is verantwoordelijk voor de goedkeuring van opleidingen op het gebied van de architectuur die nu op Europees niveau worden erkend.

European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA)
Dit orgaan, dat tot doel heeft vertegenwoordigers van de hoofden van de Europese architectuurscholen bijeen te brengen, is begin 2002 met zijn activiteiten begonnen. Het is een initiatief dat door de EAAE gelanceerd is en door de Europese Commissie in het kader van de Socrates-programma's gesteund wordt.

European Network for Administrative Co-operation in Architecture (ENACA)
ENACA, opgericht in 2007, is het Europese netwerk van bevoegde autoriteiten op het gebied van architectuur. Het doel ervan is een forum te bieden aan de bevoegde autoriteiten om de administratieve samenwerking te verbeteren en beste praktijken uit te wisselen over de uitvoering van de richtlijn betreffende de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties (PQD), met het oog op het vergemakkelijken van de beroepsmobiliteit van architecten.

European Observatory of Doctoral Research in Architecture (EODRA)
Het is een online database waarin alle onderzoeksactiviteiten op het gebied van architectuur kunnen worden geregistreerd om de samenwerking te bevorderen en de kwaliteit van het onderzoek van het Europese architectuuronderwijs verder te ontwikkelen.

Architectural Research Network (ARENA)
Een open en uitgebreid netwerk voor Europese architectuuronderzoekers in heel Europa. Het biedt een uitwisselingsplatform voor het bevorderen, ondersteunen, ontwikkelen en verspreiden van hoogwaardig onderzoek op alle gebieden van de architectuur (ontwerp, engineering, milieu, stadsplanning, landschapsarchitectuur, etc.).

International Council for Research in Architecture (ICRA)
Organisatie in relatie met de EAAE.

Architectural Research Centres Consortium (ARCC)
ARCC, opgericht in 1976, is een internationale vereniging van architectuuronderzoekscentra die zich bezighoudt met de ontwikkeling van cultuur, onderzoek en ondersteunende infrastructuur in de architectuur en aanverwante ontwerpdisciplines. Het brengt architectuurscholen samen die zich actief zijn in architectuuronderzoek en sponsort projecten, conferenties en andere activiteiten. Dit consortium, van Amerikaanse origine maar met een internationale roeping, onderhoudt relaties met de EAAE.

 

Internationale organisaties voor de geschiedenis en cultuur van de architectuur

Wereldhoofdstad van de Architectuur (WCA)
Initiatief dat in 2019 werd gelanceerd door een gezamenlijke UNESCO-IUA-commissie: de steden van elk UIA-wereldcongres worden uitgeroepen tot wereldhoofdstad van de architectuur en worden voor een jaar een wereldforum om de uitdagingen van de huidige stedelijke context aan te gaan.

European Forum for Architectural Politics (EFAP)
Het werd in 2000 in Parijs gelanceerd en brengt vertegenwoordigers van ministeries, beroepsorganisaties en culturele instellingen samen. Het doel is de uitwisseling van standpunten en ervaringen te bevorderen en concrete acties en gemeenschappelijke instrumenten ten uitvoer te leggen. Ontbonden in 2015 na interne problemen, lijkt het in de tussentijd weer op gang te komen. België wordt vertegenwoordigd door de Cel Architectuur van de Federatie Wallonië-Brussel.

European Architectural History Network (EAHN)
Het EAHN, dat in 2005 werd opgericht, ondersteunt onderzoek en onderwijs door een forum te bieden voor de uitwisseling en verspreiding van kennis over de geschiedenis van de architectuur.

Humanities in the European Research Area (HERA)
De missie van HERA is het bevorderen en ondersteunen van Europees onderzoek op het gebied van kunst en humanisme door middel van financiering, samenwerking en onderzoeksadvies (met name op het gebied van geschiedenis, stedenbouwkunde, kunstgeschiedenis en architectuur).

International Committee of Critics in Architecture (ICCA)
Dit orgaan, dat in 1978 werd opgericht ter gelegenheid van een UIA-congres, brengt critici, theoretici en historici van over de hele wereld samen om het kritisch debat en theoretisch discours in het ontwerpproces te betrekken. ICCA werkt samen met gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen die werken aan de verbetering van de levenskwaliteit door middel van betere stadsplanning, architectuur en landschapsontwerp.  

Fondation des Architectes du Monde (FAM)
De in 2014 in Frankrijk opgerichte vereniging heeft tot doel de opleiding van architecten in Frankrijk en in de hele wereld aan te moedigen, het architecturaal, historisch en cultureel erfgoed in de wereld te bewaren en te promoten, het humanitaire engagement van architecten in Frankrijk en in de hele wereld te ondersteunen en te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de invloed van de architectuur.

Guiding Architects
Dit internationale netwerk, opgericht in 2004, brengt organisaties die architectuurrondleidingen organiseren uit verschillende landen en steden samen.

International Academy of Architecture (IAA)
Deze vereniging, opgericht op initiatief van een Bulgaarse architect, Georgi Stoilov, brengt regelmatig architecten uit de hele wereld samen voor symposia, conferenties, workshops en wedstrijden, maar ook voor bezoeken en excursies. Zij heeft de Interclub of Architects (ICA) opgericht die haar activiteiten organiseert, evenals het International Forum of Young Architects (IFYA).

Wereld Architectuur Dag (WAD)
Een initiatief dat in 1997 werd gelanceerd door de Internationale Unie van Architecten (UIA), die jaarlijks de datum (maand oktober) en het algemene thema vaststelt. Het werd in 2002 voor het eerst in België georganiseerd op initiatief van het Vlaams ArchitectuurInstituut (VAI).

Network for Theory, History and Criticism of Architecture (neTHCA)
Netwerk opgericht in 1998, dat gevestigd is in België.


Internationale beroepsorganisaties

Le Collège International des Experts-Architectes (CIEA)
Het (Belgische) Nationaal College van Architectuurdeskundigen (CNEAB) is altijd zeer actief geweest binnen deze uitwisselingsstructuur die regelmatig bijeenkomsten organiseerde (maar die al een aantal jaren een slapend bestaan kent).

EUROKA
Het is een partnerschapscharter dat in 1993 ondertekend is door de nationale of regionale ordes van de zeven grensregio's van de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts, de provincies Luik en Luxemburg, het Groothertogdom Luxemburg en de regio's Elzas en Lotharingen. Het heeft tot doel de standaard contractuele documenten te harmoniseren, de professionele, culturele en menselijke relaties tussen architecten te ontwikkelen en de belangen van het beroep te verdedigen.

EUROPAN
Europese ideeënprijsvraag gelanceerd in 1988 (en geïnspireerd door het Franse PAN: Programme d'Architectures Nouvelles) die gericht is op architecten jonger dan 40 jaar en die tot doel heeft de reflectie op het gebied van huisvesting en stadsplanning te verdiepen door jonge Europese architecten de mogelijkheid te bieden te concurreren op locaties die in verschillende Europese landen worden voorgesteld. In België heeft alleen het Waalse Gewest tot nu toe steun verleend aan deze wedstrijd, die werd geleid door de voormalige voorzitter van de Orde van Pierre Sauveur totdat de FAB in 2020 de leiding overnam.

Europese groepering van verzekeraars voor architecten en ontwerpers (GEAAC)
Deze in 1999 opgerichte uitwisselingsstructuur brengt de verschillende verzekeringsmaatschappijen van ontwerpers in het algemeen en architecten in het bijzonder samen, zoals de zeer belangrijke Mutuelle des Architectes Français (MAF) of de Belgische verzekeringscoöperatie AR-CO.

Internationale markt voor vastgoedprofessionals (MIPIM)
Evenement gelanceerd in Cannes in 1989.

Europees Secretariaat voor Onafhankelijke en Sociale Vrije Beroepen (SEPLIS)
Orgaan voor de verdediging en coördinatie van de vrije beroepen waarin architecten vertegenwoordigd zijn.

COBATY Internationaal
COBATY International is een internationale organisatie voor de bouw, de stedenbouw en het milieu die professionals uit de bouwwereld samenbrengt. COBATY International is ontstaan uit de Franse vereniging COBATY France, zelf meer dan 50 jaar geleden opgericht om de uitwisseling en de dialoog te bevorderen, met het oog op de verbetering van de "leefomgeving" en de verdediging van het algemeen belang: architecten, juristen, financiers, ingenieurs, aannemers, materiaalfabrikanten, landmeters of planners, uit de particuliere sector, maar ook vertegenwoordigers van de openbare sector of de gemengde economie. COBATY International Belgique/België is een van haar erkende ledenverenigingen.

 

De internationale organisaties van jonge architecten

Fédération Mondiale des Jeunes Architectes (FMJA)
Een in 1996 opgerichte vereniging naar Frans recht die bijdraagt aan de uitvoering van acties ten gunste van architecten onder de 40 jaar. Het is een platform voor het coördineren, bevorderen, stimuleren en versterken van de acties die door haar leden of door de door de vereniging geaccrediteerde instanties worden ondernomen, in het bijzonder voor de organisatie van de Wereldforums voor jonge architecten.

European Architecture Students Assembly (EASA)
Deze vereniging volgde op een uitnodiging in 1981 van architectuurstudenten uit Liverpool naar andere Europese architectuurstudenten om na te denken over de problemen van hun stad. Elk jaar organiseert het een thematische bijeenkomst in een andere Europese stad. Het EASA heeft weinig of geen formele structuur, aangezien elk evenement als één uniek evenement  georganiseerd wordt, hoewel een systeem van nationale contacten ervoor zorgt dat het evenement elk jaar wel terugkomt.

Wonderland
Deze zeer actieve en ambitieuze vereniging van Europese architecten vindt haar oorsprong in een architectuurtentoonstelling die in 2001 in Karinthië (Oostenrijk) werd georganiseerd door jonge architecten die gewend waren om in grote bureaus in heel Europa te werken: deze tentoonstelling ging vervolgens tot 2007 op tournee door de verschillende landen van Europa, verrijkte zichzelf geleidelijk en gaf aanleiding tot uitwisselingen.

Young European Architects (YEA)
Deze internationale instelling is ontstaan naar aanleiding van het seminarie voor jonge architecten in Europa dat de Bouwmeester Bob van Reeth in 2002 organiseerde. De Vlaamse regering stelde voor om de formalisering van dit initiatief, dat in eerste instantie in Antwerpen is gevestigd, te subsidiëren. De YEA's hebben meer recentelijk samengewerkt met de vereniging Wonderland.

 

Internationale organisaties van vrouwelijke architecten

Union Internationale des Femmes Architectes (UIFA) 
Organisatie van vrouwelijke architecten uit 90 verschillende landen, opgericht in 1963 en gevestigd in Parijs. Het doel is om vrouwelijke architecten bekend te maken en te promoten, relaties en uitwisselingen tussen professionele vrouwen op het gebied van het leven op te zetten, en alle informatie te verzamelen over de status en het beroepsleven van deze vrouwen in de hele wereld. De nu verdwenen Union of Women Architects of Belgium (UFAB) was eraan verbonden.

International Archive of Women in Architecture (IAWA)
Deze instelling werd in 1985 opgericht als een gezamenlijk programma van het College of Architecture van Virginia Tech. Het doel van IAWA is het documenteren van de geschiedenis van de bijdragen van vrouwen aan de gebouwde omgeving door het verzamelen, bewaren en toegankelijk maken van de professionele dossiers en documenten (vanaf de jaren 1890 tot heden) van vrouwelijke architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers, architectuurhistorici en -critici, en stedenbouwkundigen.


Humanitaire verenigingen van architecten

Fondation Architectes de l’Urgence (FAU)
Vereniging die in 2001 is opgericht door een groep architecten, ter gelegenheid van de overstromingen van de Somme in Frankrijk, en die sindsdien veiligheid, advies en hulp biedt aan bevolkingsgroepen die worden getroffen door natuur- of technologische rampen, in Frankrijk en in het buitenland (tot in Australië).

Architecture for Humanity (AfH) en Architects for Aid
Twee Britse verenigingen met een internationale roeping.

Architecten Zonder Grenzen (AZG)
Er bestaan verenigingen in Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en (vlg. het laatste nieuws) België. Op initiatief van AZG België werd op 25/11/2005 het "Handvest van Hasselt" ondertekend om de verschillende afdelingen van AZG te verenigen in een Europees netwerk.

 

De voormalige internationale organisaties

Association of Architects of the Capitals of Europe (ARCE)
Een internationale vereniging, voornamelijk op initiatief van architecten uit Berlijn en Madrid, die regelmatig op informele basis afgevaardigden van de betrokken ordes en verenigingen bijeenbracht. Eind jaren negentig namen afgevaardigden van de Raad van Franstalig Brabant (en in mindere mate Vlaams-Brabant) deel aan de ARCE-activiteiten.

Centre Européen pour la Ville et l’Architecture (CEVA)
Centrum opgericht in 2000.

Comité de Liaison des Architectes de l'Europe Unie (CLAEU)
Een van de doelstellingen van dit comité was te streven naar overeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van elke lidstaat op het gebied van beroepsopleiding en -kwalificaties. Het zal verdwijnen na de oprichting van het Architects Council of Europe (ACE).

Comité de Liaison des Architectes Indépendants (CLAI)
Het is een informeel orgaan dat in de plaats is gekomen van de CAOEU (bij de oprichting van de ACE in 1990) en dat informeel vertegenwoordigers van landen die geen lid waren van de ACE (bv. Nederland) en vertegenwoordigers van beroepsgroepen uit bepaalde lidstaten (België, Frankrijk) heeft samengebracht. Aangezien alle EU-landen lid zijn van de ACE, komt de CAOI niet meer bijeen.

Comité International des Architectes (CIA)
Het eerste internationale architectenorgaan, opgericht in 1864, dat in 1867 het Permanent Internationaal Comité van Architecten (CPIA) werd.

Comité Permanent International des Architectes (CPIA)
In 1867 werd het Internationaal Comité van Architecten (ICA) omgevormd en het CPIA zal nog eens 75 jaar functioneren alvorens te fuseren tot de Internationale Unie van Architecten (UIA).

Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM)
Bedrijf opgericht in 1928 door een groep avant-garde architecten onder leiding van Le Corbusier en Siegfried Giedion in het Château de la Sarraz, vlakbij Lausanne. Het heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van de theorieën van moderne architectuur.

Conseil Européen des Architectes (CEA)
Deze raad, die in 1988 werd opgericht op initiatief van Spanje en Frankrijk, had tot doel de opdrachten van architecten uit de verschillende Europese landen met verschillende soorten structuren samen te brengen. Het werd in 1990 (net als CLAEU) vervangen door de Raad van Architecten van Europa (ACE).

Réunions Internationales d'Architectes (RIA)
Ze werden in 1932 opgericht onder auspiciën van het tijdschrift "L'Architecture d'Aujourd'hui" en zijn jonge hoofdredacteur Pierre Vago, en zullen in 1937 met de CIAM samenwerken ter gelegenheid van een historische gezamenlijke sessie in Parijs.