Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

De andere Belgische beroepsorganisaties

Groupement A7
Een groep opgericht in 2013 (zoals de G30) die enkele grote Waalse kantoren verenigt die hun krachten willen bundelen om informatie en goede praktijken uit te wisselen.

Architecten-Bouwers (A-B) Architectes-Bâtisseurs
Beweging opgericht in België in 1984, naar het voorbeeld van de Franse Architecten-Bâtisseurs (opgericht in 1981) en ontdekt tijdens het colloquium georganiseerd door de UPA-BUA in Hélécine). Dit nieuwe type alternatieve praktijk stuitte op tegenstand van algemene aannemers, maar ook van sommige architecten, maar ontwikkelde zich op een relatief beperkte manier.

Architectes Sans Frontières (ASF) – Architecten Zonder Grenzen (AZG)
Vereniging voor humanitaire actie, opgericht in 1995. In de loop van de jaren werden verschillende projecten uitgevoerd, zowel in het buitenland als in België (met name in het kader van de overstroming van de Maas), maar het trok zich vooral terug naar de Vlaamse kant.

Archi ULB Alumni (AUA)
Vereniging die de alumni van de nieuwe architectuurfaculteit van de ULB, de ISA Victor Horta, de ISA La Cambre of de architectuurafdeling van de Brusselse Academie voor Schone Kunsten samenbrengt.

Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC)
Vereniging opgericht in 1977 voor al het technisch personeel dat de steden en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest beheert (en in het bijzonder de gemeentelijke architecten).

Architektur und Ostbelgien (AundO)
Deze organisatie werd in 2022 opgericht door een aantal architecten uit de Belgische Eifel om de belangen van het beroep in de Duitstalige Gemeenschap van België te verdedigen.

Chambres bruxelloise et Wallonne
Deze organen werden in 2012 opgericht om de wederzijdse informatieverstrekking en de coördinatie van de acties tussen de Orde (Cfg-OA) en de Franstalige verenigingswereld te verzekeren (naar aanleiding van het voorakkoord van de Orde en de verdwijning van het CPO - Concertation Permanente - Permanent Overleg). Door moeilijkheden bij de dialoog tussen de twee instanties zijn deze kamers sinds 2016 strikt geordende instanties geworden, die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van professionele kwesties. De Kamer van Brussel rapporteert nu aan de Nationale Raad (CNOA) en is paritair (FR-NL), terwijl de Waalse Kamer nog steeds rapporteert aan het Cfg-OA (hoewel er toch een reorganisatie wordt overwogen).

Chambre de Conciliation, d'Arbitrage et de médiation en matière Immobilière
In 2001 opgericht door de verenigingen van advocaten en notarissen van Nijvel en Brussel, de landmeters van de UGEB, de deskundigen van de rechtbank van Nijvel, de verenigingen van verhuurders en huurders en de AABW.

COBATY International België
Deze organisatie werd opgericht op 10 juni 1974 (onder de oprichters waren de architecten Georges Baines, Daniël Craet, Jules Lemaître en Jacques Wybauw), op basis van een idee uit Frankrijk. Het heeft meer dan 150 leden en heeft als doel de leden elkaar beter te leren kennen om hun professionele idealen te ontwikkelen en te verheffen. De organisatie van maandelijkse diner-debatten (op Château Sainte-Anne in Oudergem) is het belangrijkste middel dat is gekozen om aan deze aspiraties tegemoet te komen.

Collège National des Experts-Architectes (CNEAB)
Opgericht in 1983, een jaar na de oprichting, in Marrakech, van het International College of Architects (waarin verschillende Belgische architecten, waaronder Robert Doyen, een belangrijke rol speelden).

Commission de Conciliation Construction (CCC)
Deze commissie werd in 2001 opgericht (op initiatief van de minister van Justitie en op initiatief van het FAB, de Confederatie Bouw, Nacebo en Test-Achat) en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie.

GORDUNA VZW
Vlaamse vereniging van architecten gespecialiseerd in de restauratie/instandhouding van gebouwen, opgericht op initiatief van het Gewest en die een veertigtal bureaus groepeert.

Maison des Architectes de Charleroi (MAC )
Gelanceerd in 1984 op initiatief van de Koninklijke Vereniging van Architecten van Charleroi (ARAC).

Maison Régionale de l’Architecture et de l’Urbanisme (MRAU)
Het is een opdracht die de Waalse regering aan de Union Wallonne des Architectes (UWA) heeft toevertrouwd en die bestaat uit sensibilisering en het betrekken van professionele architecten bij de problematiek en de decreten en reglementering van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Sinds de oprichting in 2009 is het MRAU een communicatie- en opleidingsinstrument voor actieve architecten die betrokken zijn bij de stadsplanning.

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV)
Vlaamse beroepsvereniging, opgericht in 1953 onder de naam "Nationaal Architectenverbond" en onder de auspiciën van UNIZO, waarvan zij de structuur en de diensten geniet en die verschillende andere lokale beroepsverenigingen heeft geïntegreerd. Deze vereniging, die veel diensten aanbiedt, is geen lid van het FAB en had met het oog op het verkrijgen van een nationaal statuut zonder succes geprobeerd een Franstalige vleugel (SAW) op te richten.

ORI
ORI is de nationale sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus.

Overleg Orde-Beroepsverenigingen-Onderwijs (OBO)
Overlegorgaan tussen de Vlaamse Raad, de associatieve wereld (BVA, AriB, NAV) en de Vlaamse academische wereld opgericht in 2014.

Unie van Vrouwelijke Architecten van België (UVAB) - Union des Femmes Architectes de Belgique (UFAB) 
Opgericht in 1978 door Dita Roque-Gouvary en geïnspireerd door de Internationale Unie van vrouwelijke architecten. Na haar activiteiten begin jaren 2000 te hebben stopgezet, werd ze in 2021 opnieuw gelanceerd.

Nationale Unie van Liberale en Intellectuele Beroepsbeoefenaren van België (UNPLIB)
Unie opgericht in 1961 en onderdeel van SEPLIS (Europees Secretariaat voor de Liberale en Sociale Beroepen).

Vlaamse Architectuur Academie (VAA)
Een netwerk dat de verschillende Vlaamse architectuurfaculteiten samenbrengt, opgericht in 2016.

Vlaams Permanent Overleg (VPO)
Een overlegorgaan, dat deel uitmaakt van het Vlaamse Overleg (VO), dat de Vlaamse Raad en de Vlaamse verenigingen (BVA, AriB, NAV) elk kwartaal samenbrengt.