Skip to content

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Classification of the sections of the Bulletin

Nomenclature – Nomenclatuur
RUBRIQUES DU BULLETIN DE L'UPA   RUBRIEKEN VAN HET BULLETIN VAN DE BUA
     
ARCHITECTURE ET ARCHITECTES 0. ARCHITECTUUR EN ARCHITECTEN
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION 0.0 NIEUWS UIT DE VERENIGING
STRUCTURES ET GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 0.1 STRUCTUREN EN BEROEPSVERENIGINGEN
CADRE PROFESSIONNEL LEGAL ET DEONTOLOGIE 0.2 BEROEPS OMKADERING EN DEONTOLOGIE
HISTOIRE ET THEORIE DE L'ARCHITECTURE 0.3 GESCHIEDENIS EN THEORIE VAN DE ARCHITECTUUR
FORMATION ET RECHERCHE EN ARCHITECTURE 0.4 OPLEIDING EN ARCHITECTUURONDERZOEK
POLITIQUE ET PROMOTION DE LA PROFESSION 0.5 POLITIEK EN PROMOTIE VAN DE ARCHITECTUUR
PRATIQUES PROFESSIONNELLES 0.6 BEROEPSPRAKTIJK
SPECIALISATIONS, NOUVELLES PRATIQUES 0.7 SPECIALISATIES EN NIEUWE TECHNIEKEN
REALISATIONS ET TEMOIGNAGES 0.8 REALISATIES EN GETUIGENISSEN
ARCHITECTURE ET ARCHITECTES : DIVERS 0.9 ARCHITECTUUR EN ARCHITECTEN : DIVERSEN
     
MONDE DU BATIMENT 1. BOUWWERELD
MAITRES D'OUVRAGES ET USAGERS 1.0 BOUWHEREN EN GEBRUIKERS
URBANISTES ET PLANOLOGUES 1.1 STEDEBOUWKKUNDIGEN EN PLANOLOGEN
DECORATEURS ET DESIGNERS 1.2 INRICHTERS EN DESIGNERS
INGENIEURS ET TECHNICIENS 1.3 INGENIEURS EN TECHNIEKERS
OPERATEURS IMMOBILIERS 1.4 IMMOBILIËN
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS 1.5 ADMINISTRATIE EN OPENBARE DIENSTEN
ORGANISMES DE CONTROLE, DE DEFENSE ET D'OPINION 1.6 ORGANISATIES VOOR KONTROLE, BIJSTAND EN OPINIEVORMING
ENTREPRISES ET SOUS-TRAITANTS 1.7 AANNEMING EN ONDERAANNEMING
PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS DE MATERIAUX 1.8 PRODUCENTEN EN LEVERANCIERS VAN MATERIALEN
MONDE DU BATIMENT : DIVERS 1.9 BOUWWERELD : ALLERLEI
     
PARAMETRES DU PROJET 2. PARAMETERS VAN HET PROJECT
ENVIRONNEMENT, CADRE NATUREL 2.0 OMGEVING, NATUURLIJK KADER
PATRIMOINE, CULTURE 2.1 PATRIMONIUM, KULTUUR
TERRAIN, SOL 2.2 TERREIN, BODEMGESTELHEID
REGLEMENTATIONS, NORMES 2.3 REGLEMENTERINGEN, NORMEN
FONCTIONS ET UTILISATEURS 2.4 BESTEMMINGEN EN GEBRUIKERS
MATERIAUX ET COMPOSANTS 2.5 MATERIALEN EN COMPOSIETEN
ENERGIES 2.6 ENERGIEN
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 2.7 VERVOER, COMMUNICATIE
DECHETS, EFFLUENTS, RECYCLAGE 2.8 AFVAL, DERIVATEN, RECYCLAGE
PARAMETRES DU PROJET : DIVERS 2.9 PARAMETERS VAN HET PROJECT : ALLERLEI
     
EXIGENCES ET PERFORMANCES 3. EISEN EN PRESTATIES
CARACTERISTIQUES MECANIQUES, STABILITE 3.0 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN, STABILITEIT
SECURITE INCENDIE ET INTRUSION 3.1 BRANDVEILIGHEID
HYGIENE ET SANTE 3.2 HYGIENE EN GEZONDHEIT
SECURITE ET ADAPTATION A L'UTILISATION 3.3 VEILIGHEID EN AANPASSINGEN VOOR HET GEBRUIK
CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET ENERGETIQUES 3.4 THERMISCHE EN ENRGETISCHE EIGENSCHAPPEN
CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES 3.5 AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN
CARACTERISTIQUES VISUELLES, ASPECT 3.6 ZICHTBARE EIGENSCHAPPEN, UITZICHT
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES, MAGNETIQUES, RADIOACTIVES 3.7 ELECTRISCHE, MAGNETISCHE EN RADIO-ACTIEVE EIGENSCHAPPEN
DURABILITE, FIABILITE 3.8 DUURZAAMHEID, BETROUWBAARHEID
EXIGENCES ET PERFORMANCES : DIVERS 3.9 EISEN EN PRESTAIES : ALLERLEI
     
INFORMATIONS TECHNIQUES 4. TECHNISCHE INLICHTINGEN
SITES, BATIMENTS EXISTANTS 4.0 SITES, BESTAANDE GEBOUWEN
SOL, INFRASTRUCTURE 4.1 BODEM, INFRASTRUKTUUR
ELEMENTS PRIMAIRES DE LA STRUCTURE, OSSATURE 4.2 PRIMAIRE ELEMENTEN VAN DE STRUKTUUR, GERAAMTE
ELEMENTS SECONDAIRES DU BATI 4.3 SECONDAIRE ELEMENTEN VAN HET GEBOUW
FINITIONS, PARACHEVEMENT 4.4 AFWERKING EN VOLTOOIING
INSTALLATIONS, PRINCIPALEMENT FLUIDES 4.5 HOOFDZAKELIJK VLOEIBARE EN GASVORMIGE INSTALLATIES
INSTALLATIONS, PRINCIPALEMENT ELECTRIQUES 4.6 HOOFDZAKELIJK ELECTRISCHE INSTALLATIES
EQUIPEMENTS FIXES 4.7 VASTE UITRUSTINGEN
EQUIPEMENTS MOBILES 4.8 MOBIELE UITRUSTINGEN
ELEMENTS EXTERIEURS AU BATIMENT ET DIVERS 4.9 BUITENELEMENTEN : ALLERLEI
     
CONCEPTION ET PROJET 5. CONCEPTIE EN ONTWERP
ENQUETES ET SURVEYS 5.0 ONDERZOEK EN SURVEY
PROGRAMMATION DES BATIMENTS 5.1 BOUWPROGRAMMAS
BUDGET, FINANCEMENT ET PRIMES 5.2 BEGROTING, FINANCIERING EN TOELAGEN
CONCEPTION DU PROJET 5.3 CONCEPTIE VAN HET ONTWERP
ETUDES TECHNIQUES 5.4 TECHNISCHE STUDIES
AUTORISATION DE BATIR 5.5 BOUWVERGUNNING
CAHIER DES CHARGES, PRESCRIPTIONS 5.6 BESTEK, BESTEKVOORSCHRIFTEN
METRES QUANTITATIFS 5.7 MEETSTATEN
ESTIMATIONS 5.8 PRIJSRAMINGEN
CONCEPTION ET PROJET : DIVERS 5.9 CONCEPTIE EN ONTWERP : ALLERLEI
     
EXECUTION ET CHANTIER 6. UITVOERING EN BOUWPLAATS
SOUMISSION, ADJUDICATION 6.0 AANBESTEDING EN OFFERTES
ORGANISATION ET PLANIFICATION DES TRAVAUX 6.1 ORGANISATIE EN PLANNING DER WERKEN
OPERATIONS ANNEXES AU CHANTIER 6.2 INRICHTINGEN VAN DE BOUWPLAATS
TECHNIQUES ET MATERIEL DE CHANTIER 6.3 MATERIAAL EN TECHNIEKEN VOOR DE BOUWPLAATS
SURVEILLANCE ET CONTROLE DES TRAVAUX 6.4 NAZICHT EN CONTROLE VAN DE WERKEN
SECURITE DES TRAVAUX 6.5 VEILIGHEID VAN DE BOUWPLAATS
RECEPTION DES OUVRAGES, ESSAIS 6.6 OPLEVERING VAN DE WERKEN EN PROEVEN
VERIFICATION DES MEMOIRES, INDEXATION 6.7 NAZICHT VAN DE REKENINGEN EN PRIJSHERZIENINGEN
NUISANCES ET DEGATS PROVOQUES PAR LE CHANTIER 6.8 SCHADE DOOR HET FEIT VAN DE WERF
EXECUTION ET CHANTIER : ADMINISTRATION ET DIVERS 6.9 UITVOERING EN BOUWPLAATS : ALLERLEI
     
EXPLOITATION DES OUVRAGES ET EXPERTISE 7. UITBATING EN DESKUNDIG ONDERZOEK
TRANSFORMATIONS ET RENOVATIONS 7.0 VERBOUWINGEN EN RENOVATIES
PATHOLOGIE ET REPARATIONS DES IMMEUBLES 7.1 PATOLOGIE EN HERSTELLEN VAN GEBOUWEN
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES 7.2 ONDERHOUD EN INSTANDHOUDEN VAN GEBOUWEN
EVALUATIONS IMMOBILIERES 7.3 SCHATTEN EN WAARDEBEPALING
ADMINISTRATION ET GESTION DES IMMEUBLES 7.4 BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN
MUTATION DES BIENS IMMOBILIERS 7.5 VERHANDELING VAN ONROERENDE GOEDEREN
SERVITUDES ET MITOYENNETE 7.6 ERFDIENSTBAARHEDEN EN MANDELIGHEID
TROUBLES DE VOISINAGE ET REGLEMENTS D'USAGE 7.7 BURENHINDER EN REGLEMENTERING TER ZAKE
TAXES, IMPOTS ET ENREGISTREMENT 7.8 TAKSEN, BELASTINGEN EN REGISTRATIE
EXPLOITATION ET EXPERTISE : ADMINISTRATION ET DIVERS 7.9 UITBATING EN DESKUNDIG ONDERZOEK : ALLERLEI
     
BUREAU ET ORGANISATION 8. KANTOOR EN ORGANISATIE
TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE DESSIN 8.0 ONTWERP EN TEKENTECHNIEKEN
DEVOIRS ET RESPONSABILITES 8.1 PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
REVENUS ET DROITS 8.2 INKOMSTEN EN RECHTEN
IMPOTS, FISCALITE 8.3 BELASTINGEN, FISCALITEIT
LOIS SOCIALES 8.4 SOCIALE WETGEVING
ORGANISATION, MANAGEMENT 8.5 ORGANISATIE, MANAGEMENT
RELATIONS PUBLIQUES, MARKETING 8.6 MARKETING, PUBLIC-RELATIONS
PERSONNEL, FOURNISSEURS ET COLLABORATIONS 8.7 PERSONNEEL, MEDEWERKERS, LEVERANCIERS
EQUIPEMENTS ET TECHNIQUES DE BUREAU 8.8 KANTOORUITRUSTING EN INRICHTING
BUREAU ET ORGANISATION : ADMINISTRATION ET DIVERS 8.9 KANTOOR EN ORGANISATIE : ALLERLEI
     
INFORMATIONS GENERALES ET DIVERS 9. ALGEMENE INFORMATIE EN ALLERLEI
COMMUNIQUES OFFICIELS, REFERENCES 9.0 OFFICIELE MEDEDELINGEN
EMPLOIS, STAGES ET COLLABORATIONS 9.1 WERKGELEGENHEID, STAGES, SAMENWERKINGSVERBANDEN
CONCOURS ET PRIX 9.2 WEDSTRIJDEN EN PRIJZEN
MANIFESTATIONS, EXPOSITIONS 9.3 MANIFESTATIES EN TENTOONSTELLINGEN
RECYCLAGES, COURS, CONFERENCES 9.4 BIJSCHOLING, VOORDRACHTEN, SEMINARIES
VOYAGES, VISITES 9.5 REIZEN EN BEZOEKEN
LIVRES, DOCUMENTATION 9.6 BOEKEN EN DOCUMENTATIE
MOBILIER ET MATERIEL 9.7 MEUBELS EN MATERIEEL
LOCAUX, IMMEUBLES ET TERRAINS 9.8 LOKALEN, GEBOUWEN EN GRONDEN
DIVERS 9.9 ALLERLEI