Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Zoekertjes

Nederlandstalige adjunct-secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

woensdag 15 januari 2020

Context
Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) werd opgericht op 7/07/2017 en is een Gewestelijke
overheidsdienst bevoegd voor stedenbouw, erfgoed en stadsvernieuwing.
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) is een onafhankelijk orgaan
dat de Regering adviseert omtrent het behoud en de bescherming van onroerend erfgoed in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De Commissie brengt collegiaal advies uit over voorstellen tot bescherming en
over werken aan al dan niet beschermd erfgoed. Ze ziet ook toe op de passende herbestemming en op
de stedenbouwkundige context van het erfgoed. De KCML kan ook haar ideeën aan de Regering
voorleggen en aanbevelingen formuleren omtrent de actualiteit.
De bevoegdheden en de samenstelling van de Commissie worden bepaald door het BWRO en de
bijbehorende toepassingsbesluiten. De Commissie is samengesteld uit 18 leden en wordt om de drie jaar
voor de helft hernieuwd. Ze komt elke drie weken samen in plenaire vergadering en onderzoekt, onder
leiding van de Voorzitter en Ondervoorzitter, de aanvragen en dossiers voorgelegd door de verschillende
Gewestelijke en Gemeentelijke administraties of door particulieren.
De KCML wordt in haar dagelijkse werking bijgestaan door een permanent secretariaat onder leiding
van een Secretaris en een Adjunct-Secretaris, behorende tot een verschillende taalrol.

 

Taken
Samen met de Secretaris (FR) organiseert de adjunct-Secretaris (NL) de werking van de KCML,
leidt hij/zij het secretariaat en ziet toe op het respecteren van de aan de KCML opgelegde
wettelijke termijnen. Het takenpakket omvat met name:

- samen met de Secretaris de dagelijkse werking van het secretariaat van de KCML organiseren;
- de prioriteiten bepalen in functie van het belang en de hoogdringendheid van de dossiers, en van
de aan de KCML opgelegde wettelijke termijnen;
- agenda’s en verslagen van de voltallige zittingen van de KCML opstellen;
- de plenaire zittingen van de KCML voorbereiden en ondersteunen, samen met de Secretaris;
- de leden bijstaan bij het vooronderzoek van de dossiers;
- de aan de KCML voorgelegde dossiers voorbereiden (historiek, documentatie, selectie
documenten) om ze tijdens de vergaderingen duidelijk en bevattelijk te illustreren;
- de adviezen -met redenen omkleed en nauwkeurig geformuleerd- en overige correspondentie
van de KCML opstellen en toezien op de ondertekening en verzending ervan binnen de
wettelijke termijnen;
- de ontwerpadviezen ter goedkeuring voorleggen aan de Voorzitter en zo nodig aan de Secretaris,
en aan de aanvrager overmaken;
- de eindredactie uitvoeren van de Nederlandstalige -en in afwezigheid van de Secretaris ook van
de Franstalige- adviezen en verslagen opgesteld door de leden van het Secretariaat, en ze
ondertekenen samen met de Voorzitter;
- de debatten en gemotiveerde beslissingen van de KCML accuraat en nauwkeurig notuleren en
synthetiseren alsook de door de Commissieleden uitgebrachte verslagen (vergaderingen,
bezoeken, enz. …); - bezoeken en werkgroepen praktisch organiseren in functie van de timing van de voltallige
zittingen ; op uitnodiging van de Commissieleden hieraan zo nodig deelnemen;
- in overleg met de Voorzitter en de Secretaris, de door de KCML geïnitieerde studies en
thematische of algemene werkgroepen sturen (voorbereidend onderzoek, ondersteuning,
opvolging);
- externe experten raadplegen overeenkomstig de regels van de openbare aanbestedingen;
- opstellen van- en toezien op de samenstelling van het jaarlijks activiteitenverslag et het
vijfjaarlijks memorandum van de KCML, samen met de Secretaris en de Voorzitter ;
- samen met de Secretaris toezien op alle uitgaande documenten van de KCML;
- de dossiers beheren, toezien op de archivering ervan en deelnemen aan het bijhouden van de
statistieken, van het register van de adviezen en van de werkinstrumenten van het Secretariaat
gegevensbanken, …);
- mede organiseren van de driejaarlijkse hernieuwing van de KCML ;
- toezien op- en bijdragen tot een goede samenwerking van het Secretariaat met de verschillende
departementen van de DPC.

 

Profiel
Je bent (ingenieur) architect of bezit een Masterdiploma in de Kunstwetenschappen,
Archeologie of Geschiedenis – ervaring op het vlak van erfgoedzorg en kennis van het Frans
vormen een pluspunt.

Attitudes
- je hebt een analytische geest en zin voor synthese met het oog op een vlotte kennisname van
aanvraagdossiers (voorbereidende studies, plannen, lastenboeken en meetstaten);
- je beschikt over sterke redactionele capaciteiten, bent taalvaardig en communicatief;
- je werkt zelfstandig en kan goed plannen ;
- je werkt accuraat en nauwgezet en je ambieert kwaliteit;
- je bent stressbestendig en respecteert deadlines;
- je ziet onderlinge verbanden, je zoekt alternatieven en kan vlot concluderen op basis van de
beschikbare (deel)informatie;
- je onderneemt de gepaste acties om beslissingen te concretiseren;
- je werkt graag in groep;
- je staat open voor nieuwe ideeën, en breidt je deskundigheid voortdurend uit;
- je beheert actief je persoonlijke ontwikkeling in functie van je capaciteiten, belangstelling en
ambitie, en stelt jezelf daarbij kritisch in vraag;
- je werkt resultaatgericht en neemt de verantwoordelijkheid van de ondernomen taken;
- je zet je volledig in;
- je kan omgaan met weerstand;
- je gaat constructief om met kritiek;
- je bent diplomatisch en draagt bij tot het oplossen van eventuele conflicten met collega’s, je
hebt aandacht voor de groepsgeest;
- je deelt opgedane kennis en ervaring.


Knowhow
- grondige kennis van de algemene principes inzake behoud van het erfgoed en restauratie,
- kennis van de wetgeving en procedures inzake Ruimtelijke Ordening in het Brussels Gewest, in
het bijzonder m.b.t. het behoud van het onroerend erfgoed,
- kennis van de voornaamste stedenbouwkundig strategische plannen van het Brussels Gewest
- kennis van geschiedenis en architectuurgeschiedenis, toegespitst op Brussel
- vertrouwd met het lezen, begrijpen en interpreteren van plannen;
- goede kennis van Word et Excel.

 

Solliciteren kan tot uiterlijk 31 januari 2020.
http://urban.brussels/nl/urban-brussels-is-op-zoek-naar-30-nieuwe-medewerkers/

 

 

http://urban.brussels/nl/urban-brussels-is-op-zoek-naar-30-nieuwe-medewerkers/

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)
rh.bup@urban.brussels