Naar inhoud

UPA-BUA Union Professionnelle d'Architectes
Beroepsunie Van Architecten

Borderel van Eenheidsprijzen 2017

De UPA-BUA publiceert sinds meer dan 40 jaar een borderel van eenheidsprijzen, dat is uitgegroeid tot een referentiewerk.  De uitgave 2017 is vers van de pers en vermeldt de eenheidsprijzen (met een hoge en lage vork) van meer dan 1300 meest gangbare bouwwerken (zich baserend op vastgestelde prijzen voor nieuwbouw van woningen van gemiddelde omvang) en behandelt zowel de voorbereidende werken, de onder- en bovenbouw , gevel- en dakwerken, de binnenafwerkingen, fluida- en elektriciteitsinstallaties, de schilder- en de omgevingswerken. Dank zij de inkomsten die het genereert, ondersteunt de UPA-BUA o.m. humanitaire acties in het binnen- en buitenland.

Praktische inlichtingen

Het Borderel 2017 is te verkrijgen door betaling van 100,-€  (verzendingskosten incl.):

  • op het Architects’ House, Ernest Allardstraat 21 te 1000 BRUSSEL, alle werkdagen tussen 10:00 en 15:00 uur
  • door storting op de bankrekening BE90 3100 5013 3932 met de vermelding BEP2017 + uw BTW-nummer en desgevallend een scan op te sturen van hun bijdrage aan eenberoepsvereniging
  • door on-line betaling.

Bij ontvangst van de betaling wordt de kostennota verzonden naar het adres dat op het bankuittreksel
vermeld staat.

Speciale voorwaarden voor Architecten die lid zijn van een Beroepsvereniging :
 

  • Architecten lid van de UPA-BUA ontvangen het prijzenborderel gratis, leden aan het stagiairtarief dienen 25,-€ te betalen.
  • Architecten die lid zijn van de BVA (Beroepsvereniging voor Architecten), van AriB (Architects’ in Brussels) of van de UWA (Union Wallonne des Architectes) of van een lokale beroepsvereniging die lid is van een van deze drie organisaties of deze die lid zijn van het NAV,(Netwerk Architecten Vlaanderen) betalen slechts 80,-€ op voorwaarde dat ze een scan het betalingsbewijs van hun jaarbijdrage zenden naar secret@upa-bua-arch.be.
Door complicaties na de pandemie is de voltooiing van de nieuwe editie van onze eenheidsprijslijst, die voor het begin van het jaar is gepland, vertraagd.
We stellen echter alles in het werk om het zo snel mogelijk (mei of uiterlijk begin juni) af te drukken.
Geïnteresseerden, die in onze bestanden zijn opgenomen, zullen op de hoogte worden gebracht zodra deze worden gepubliceerd.

Zodra de Borderel van Eenheidsprijzen 2020 is gepubliceerd, wordt er automatisch een exemplaar gestuurd naar onze leden met een goede reputatie.

Buy online

Volle prijs 100,00 €
Architecten, die lid zijn van de BVA (Beroepsvereniging voor Architecten), van AriB (Architects’ in Brussels) of van de UWA (Union Wallonne des Architectes) of van een lokale beroepsvereniging die lid van een van deze drie organisaties of deze die lid zijn van het NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen). 80,00 €
Stagiairs die lidgeld betaald hebben. 25,00 €

Connect or register to buy online.